AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

7 czerwca 2023 r. Imieniny obchodzą: Jarosaw, Robert, Wiesaw

  Teologiczno-katechetyczne studia magisterskie trwają 6 lat, zaś studia podyplomowe 2 lata. Wykłady odbywają się w soboty. Zapraszamy do studiowania w naszym Instytucie.    
LINKI
Episkopat
EKAI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
www.katechetyka.eu
 
DSK - propozycja
List Biskupa K. Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje o DSK
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Afiliacja ITS
Statut ITS
Regulaminy ITS
Wczoraj i dziś ITS
Fotorelacje z życia ITS
 
Rok 2022/2023
REKRUTACJA 2023/2024-PSTK
REKRUTACJA 2023/2024-SMGR
Kalendarium 2022/2023
Plan 15.04-24.06.2023
Dzień modlitwy (13.05.2023)
Informacje (01.04.2023)
Informacje (01.10.2022)
Informacje (15.10.2022)
 
Program studiów
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
Magisterium w AKW
Praca dypl. w IT-ustalenia
Praca dypl. w IT-info
Biblioteka WSD
 
 
 
Magisterium w AKW
 
 

 

 

Podanie o zatwierdzenie tematu pracy mgr/lic.

 

Obowiązująca metodologia pisania pracy mgr

 

Jak pisać pracę naukową

 

Jak pisać wstęp i zakończenie pracy magisterskiej

 

Wzór strony tytułowej pracy mgr

 

Wzór oświadczenia o samodzielności pracy

 

Wymagane dokumenty do egzaminu mgr

 

 

PRACA MAGISTERSKA

UKOŃCZENIE STUDIÓW

(z Regulaminu studiów AKW)

 

§ 25

 

1.  Student jest zobowiązany złożyć pracę magisterską do końca ostatniego semestru studiów, czyli do ostatniego dnia, w którym przysługują mu prawa studenta. W przypadku niezłożenia pracy magisterskiej w tym terminie student w celu zdania egzaminu magisterskiego może w ciągu pięciu lat złożyć podanie o powtórzenie roku.

 

2.  Prace magisterskie są ewidencjonowane, archiwizowane i weryfikowane zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym.

 

§ 26

 

3.  W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą magisterską, która mogła wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dyrektor obowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązek kierowania pracą.

 

§ 27

 

1.  Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego przynajmniej stopień naukowy doktora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może upoważnić do kierowania pracą magisterską nauczyciela akademickiego lub specjalistę spoza PWTW, przynajmniej ze stopniem naukowym doktora.

 

2.  Temat pracy magisterskiej powinien być ustalony przez studenta w porozumieniu z promotorem do końca przedostatniego roku studiów, a następnie zatwierdzony przez Komisję powołaną przez Rektora Collegium. Przy ustaleniu tematu powinny być brane pod uwagę zainteresowania studenta, a także możliwości wykonania danej pracy.

 

3.  Na wniosek promotora pracy magisterskiej, Rektor może wyrazić zgodę na jej napisanie w języku obcym oraz na przeprowadzenie w tym samym języku egzaminu magisterskiego. W takim przypadku obowiązuje umieszczenie w przedstawianej pracy jej tytułu i streszczenia w języku polskim.

 

§ 28

 

1.  Pracę magisterską oceniają promotor oraz jeden recenzent wskazanych przez promotora spośród wykładowców PWTW, a w wyjątkowych sytuacjach spoza tego grona.

 

2.  W szczególnych przypadkach o wyborze recenzenta decyduje Rektor Collegium.

 

3.  W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta Rektor Collegium powołuje drugiego recenzenta. Jeśli jego recenzja będzie negatywna, student nie zostaje dopuszczony do egzaminu magisterskiego.

 

§ 29

 

1.  Pracę magisterską student składa według przepisów ustawodawcy. Wymagane dokumenty i ich wzory są dostępne na stronie internetowej uczelni.

 

2.  Uczelnia jest zobowiązana do sprawdzenia wszystkich pisemnych prac magisterskich przed egzaminem magisterskim z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

 

3.  Rektor, w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, jeżeli w pracy magisterskiej osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego. O tym przestępstwie Rektor zawiadamia odpowiednie organy.

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR