AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

7 lutego 2023 r. Imieniny obchodzą: Romuald, Ryszard, Teodor

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LINKI
Episkopat
EKAI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
www.katechetyka.eu
 
DSK - propozycja
List Biskupa K. Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje o DSK
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Statut
Regulaminy
Historia
 
Rok 2022/2023
Kalendarium 2022/2023
Plan 07.01-25.02.2023
Plan 03.03-01.04.2023
Informacje (16.12.2022)
Informacje (15.10.2022)
Informacje (01.10.2022)
 
Program studiów
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
Magisterium w AKW
Praca dypl. w IT-ustalenia
Praca dypl. w IT-info
Biblioteka WSD
 
 
 
Strona główna
 
 

 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

O INSTYTUCIE TEOLOGICZNYM W SIEDLCACH (ITS)

 

 

WAŻNE DATY Z HISTORII ITS

 

 

Instytut Teologiczny w Siedlcach został erygowany dekretem Biskupa Siedleckiego Jana Mazura dnia 06.08.1993 roku (L.dz. 670/93).

 

Ze względu na niewystarczającą liczbę studentów Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda dekretem z dnia 30.09.2017 r. zamknął Instytut, realizując tym samym decyzję Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z dnia 30.01.2015 r.

 

Po roku przerwy w działalności Instytutu, Biskup Siedlecki, po konsultacjach z Diecezjalną Radą Katechetyczną i Diecezjalną Radą Duszpasterską oraz Władzami Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, kierując się pasterską odpowiedzialnością za przygotowanie nowych kandydatów do posługi katechety szkolnego, dnia 01.10.2018 roku podjął decyzję o reaktywowaniu diecezjalnej uczelni.

 

 

OSOBOWOŚĆ PRAWNA ITS

 

 

Instytut działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa kościelnego zawarte m.in.:

  • w Kodeksie Prawa Kanonicznego,
  • w Konstytucji Apostolskiej Ojca Świętego Franciszka Veritatis Gaudium z dnia 08 grudnia 2017 roku,
  • w Zarządzeniach wykonawczych Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej z dnia 27 grudnia 2017 roku dla wiernej realizacji Konstytucji Apostolskiej Veritatis Gaudium,
  • w Instrukcji o afiliacji wyższych instytutów nauk religijnych Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej z dnia 08 grudnia 2020 roku.

 

Instytut jest instytucją kościelną podlegającą Biskupowi Siedleckiemu.

 

Instytut posiada kościelną oraz cywilną osobowość prawną

  • zgodnie z art. 4 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską
  • oraz z art. 9. ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie art. 13 ust. 5 tej ustawy.

 

Siedziba Instytutu znajduje się przy parafii pod wezwaniem św. Józefa w Siedlcach (ul. Sokołowska 124; 08 - 119 Siedlce). 

 

 

PROGRAM STUDIÓW I MISJA ITS

 

 

Program studiów w Instytucie obejmuje cykl pierwszy trwający sześć lat, czyli dwanaście semestrów.

 

W pierwszym cyklu dyscyplinami obowiązkowymi są dyscypliny filozoficzne wymagane dla teologii, dyscypliny teologiczne i dyscypliny pomocnicze. Pierwsze dwa lata w głównej mierze są przeznaczone na formację filozoficzną, która jest niezbędna do odpowiedniego podjęcia studiów teologicznych.

 

Podstawowy cykl studiów kończy się akademickim stopniem magistra teologii (por. art. 74 Konstytucji Apostolskiej Veritatis Gaudium, art. 55 Ordinationes do Veritatis Gaudium).

 

Zasadniczą misją Instytutu jest integralna formacja przyszłych nauczycieli religii zgodnie

  • z Ogólnym Dyrektorium Katechetycznym Kościoła (DCG 1997 i DCG 2020),
  • z Porozumieniem pomiędzy KEP oraz MEN w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (z 31.05.2016 r. oraz z 03.04.2019 r.)
  • i z zachowaniem standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.

 

Instytut swoją działalnością wpisuje się także we współtworzenie i rozwój chrześcijańskiej kultury społeczności lokalnej.

 

 

KU AFILIACJI ITS DO AKW

 

 

Dla skutecznej realizacji tych celów i zadań, Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda dnia 28.09.2018 roku z Rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Collegium Joanneum, zawarł umowę o współpracy pomiędzy Instytutem a Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie (dalej PWTW). PWTW, na mocy dekretu Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego kard. Kazimierza Nycza z dnia 15 sierpnia 2020 roku, został przekształcony w Papieską Akademię Teologiczną w Warszawie (zwaną dalej „AKW”).

 

Konstytucja Apostolska Veritatis gaudium postuluje, by każde diecezjalne studium teologiczne było afiliowane do jakiegoś wydziału teologicznego (VG art. 63 § 1-2).

 

Intencją i wolą Biskupa Siedleckiego, który zawarł z Rektorem AKW wyżej przywołaną umowę o współpracy, jest – po spełnieniu przez Instytut niezbędnych wymagań określonych przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej (por. art. 6-13 Instrukcji o afiliacji instytutów z 08.12.2020 r.) – afiliacja Instytutu do AKW.

 

Afiliacji dekretem może dokonać tylko Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej.

 

 

STUDIA MAGISTERSKIE I STUDIA PODYPLOMOWE W ITS

 

 

Instytut kandydatom do posługi katechety szkolnego posiadającym świadectwo maturalne proponuje sześcioletnie studia magisterskie.

 

Kandydatom do posługi katechety szkolnego posiadającym tytuł magistra z innego zakresu niż teologia Instytut proponuje dwuletnie podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne.

 

Działalność Instytutu prowadzona jest zgodnie z doktryną Kościoła Katolickiego.

 

Studia odbywają się według programów nauczania zatwierdzonych przez Senat AKW.

 

Wszystkie zajęcia realizowane są w formie kształcenia niestacjonarnego.

 

 

ITS A DZIAŁALNOŚĆ PASTORALNA KOŚCIOŁA DIECEZJALNEGO

 

 

Instytut, za zgodą Biskupa Siedleckiego, poza działalnością naukowo-dydaktyczną, może także wspierać edukację w odniesieniu do różnych form działalności pastoralnej Kościoła.

 

Celem pastoralnej formacji wiernych w formie studium, kursów i szkoleń nie jest dążenie do określonych tytułów, ale przygotowywanie ich do podejmowania zróżnicowanych posług we wspólnotach parafialnych i we wspólnocie Kościoła diecezjalnego (katechistów, animatorów małych grup, kantorów i organistów, doradców życia rodzinnego itp.).

 

Działalności tej służy m.in.

Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej (DSMK),

Studium Życia Rodzinnego (SŻR),

Diecezjalna Szkoła Katechistów (DSK).

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR